För beställare

TolkAvrop.se är plattformen som hanterar och koordinerar offentlig sektors beställningar av tolk- och översättningstjänster, Men sin unika tekniska lösning är det enkelt för både kunder och tolkförmedlingar att använda tjänsten och dra nytta av alla de fördelar som det innebär att endast ha ett ställa att administrera alla bokningar på.

För tolkbeställare innebär det mindre tidskrävande processer samtidigt som och möjligheterna till samverkan och nyttjandet av tolkresurserna ökar. Beställaren slipper ägna åtskillig tid till att ringa olika förmedlingarna, både upphandlade och icke upphandlade, för att få tag på en tolk.

Sä här fungerar det att boka
Tolkbokaren gör sin beställning direkt på TolkAvrop, antingen via webben eller mobilapplikationen som finns med stöd för iOS och Android. Därefter skickar systemet automatiskt ut uppdraget i den ordning som kunden har upphandlat. Om leverantör nummer 1 inte kan tillsätta uppdraget skickas uppdraget vidare till leverantör nummer två osv. Alla specifika regler, såsom tidsintervaller, ordning som uppdragen skickas ut i, rangordnade avtal eller ej med mera regleras kundspecifikt. Kundens regler och upphandlade avtal styr hur och på vilket sätt bokningarna skickas. På så sätt kan också både kund och förmedling vara säkra på att rangordningen följs.

I beställningen kan beställaren dessutom, förutom önskat språk, ange tolkens ursprungsland och dialekt samt ge eventuella instruktioner kring uppdraget. Beställaren kan boka både planerade och akuta tolkuppdrag. Efter genomförd beställning syns bokningens status tydligt samt vilken tolkförmedling som levererar tolken och tolkens kontaktuppgifter.

Sä här bekräftas uppdragen
Bekräftelser kan fås genom E-post, SMS, Fax, TolkAvrops mobilapplikation eller TolkAvrops program för PC och Mac.

Rapportera avvikelser
Det är enkelt att rapportera avvikelser och om kunden önskar går det även att koppla dessa till avtalade viten. Avvikelsen rapporteras antingen direkt i samband med avslutad tolkning eller vid senare tillfälle. Rapporteringen görs på några sekunder och går att göra både via webb och mobilapp.