Helautomatiserad tolkförmedlingsprocess

Smidig process
TolkAvrops samordningsfunktioner är utvecklade utifrån att all samordning, koordinering, matchning och administration ska hanteras per automatik. Det är inget som beställaren ska behöva lägga tid på. På TolkAvrop är vi övertygade om att den upplevda tolkbristen berott på dålig samordning i branschen snarare än brist på kvalificerade och utbildade tolkar. Nedan illustreras den ineffektiva arbetsprocess som beställare varit tvungna att förhålla sig till tidigare, vid bokning och hantering av tolkfrågor.

Tolkförmedlingarna har haft egna system för att hantera bokningar från sina kunder samt för att hantera sina tolkar – men det har saknats system för att samordna uppdrag mellan de olika tolkförmedlingar.

Med TolkAvrop slipper tolkbokaren ägna åtskillig tid åt att kontakta de olika tolkförmedlingarna och administrera bokningarna. TolkAvrops syfte är att kunden ska ha en plats att boka tolk på, vartefter systemet automatiskt skickar uppdraget till tolkförmedlingarna som upphandlats i kundens ramavtal.Systemet sköter automatiskt avropen – oavsett hur villkoren i ramavtalet för tolktjänster är utformat. Kan inte leverantör nummer 1 går uppdragsförfrågan vidare till nästa leverantör osv. På så sätt kan också både kund och förmedling vara säkra på att rangordningen följs.

TolkAvrop hanterar flera typer av avrop:
1. Skicka uppdragen i en viss rangordning
2. Skicka uppdragen till alla tolkförmedlingar samtidigt
3. Skicka uppdragen slumpvist till tolkförmedlingarna som upphandlats

Alla specifika regler, såsom tidsintervaller, ordning som uppdragen skickas ut i, rangordnade avtal eller ej och så vidare regleras kundspecifikt. Kundens regler och upphandlade avtal styr hur och på vilket sätt bokningarna skickas och ställs alltså in i systemet

Tidsbesparande: valfri konfiguration för ej tillsatta uppdrag
Om ramavtalade leverantörer ej kan tillsätta uppdraget kan kunden välja att antingen få besked om obelagt uppdrag och hantera uppdraget manuellt eller aktivera att bokningen efteråt skickas till andra, ej upphandlade, leverantörer som har konto i TolkAvrop. Exempel: kund har upphandlat Semantix, Transvoice och Språkservice. Om dessa ej kan tillsätta tolkningen kan uppdrag skickas till andra leverantörer som exempelvis TolkResurs, Hero Tolk med flera som eventuellt har tolk tillgänglig men är ej upphandlad av kunden. Detta val aktiverar kunden själv.

Stöd för olika typer av bokningar
Systemet har stöd för att hantera bokningar, och leverantörer för telefontolkning, platstolkning, videotolkning, samt textöversättning. Kunden kan välja att ha samma leverantörer för samtliga tjänster eller olika leverantörer för tjänsterna.